skip to Main Content

+421 948 736 022

Zákaznícka podpora

Ak budete volať kvôli vytvorenej objednávke, pripravte si prosím jej číslo (variabilný symbol). Požiadavky na nekonkrétne ubytovanie posielajte na [email protected]

Po–Št: 8.00–18.00
Pia: 8.00–17.00
So, Ne: Zatvorené

Predzmluvné informácie k zájazdu

Príloha č.1 k vyhláške č. 122/2018 Sb.ČR

Informácie k zájazdu podľa § 1b odst. 1 písm. a) alebo písm. b) body 1 až 4 zákona

Súbor služieb cestovného ruchu, ktoré sú Vám ponúkané, predstavujú zájazd podľa zákona č. 159/1999 Sb.ČR, o niektorých podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovné ruchu, v znení neskorších predpisov, ktorý sprevádza smernica (EÚ) 2015/2302.

Budete môcť uplatniť všetky práva, ktoré pre vás vyplývajú z právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa zájazdov. Cestovná kancelária CK České kormidlo s.r.o. nesie plnú zodpovednosť za riadne poskytnutie služieb zahrnutých do zájazdu.

Cestovná kancelária CK České kormidlo s.r.o. má zo zákona povinnosť zaistiť ochranu pre prípad úpadku (poistenie záruky alebo banková záruka), na základe ktorej Vám budú vrátené uskutočnené platby za služby, ktoré Vám neboli poskytnuté z dôvodu jej úpadku, a pokiaľ je súčasťou zájazdu doprava, bude zaistená Vaša repatriácia.

Základné práva zákazníka podľa zákona č. 159/1999 Sb., v znení neskorších predpisov a zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

 • Pred uzatvorením zmluvy o zájazde obdrží zákazník všetky nevyhnutné informácie o zájazde podľa §9a zákona č. 159/1999 Sb.ČR, o niektorých podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu, v znení neskorších predpisov, tj. napr. miesto určenia cesty alebo pobytu, dopravné prostriedky, ubytovanie, stravovanie a ďalšie.
 • Cestovná kancelária zodpovedá zákazníkovi za riadne poskytnutie všetkých cestovných služieb zahrnutých v zmluve o zájazde.
 • Zákazník bude mať k dispozícii číslo pre naliehavé prípady alebo údaje o kontaktnom mieste, kde sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktorá sprostredkovala predaj zájazdu.
 • Zákazník môže s primeraným predstihom a prípadne po uhradení dodatočných nákladov postúpiť zmluvu o zájazde na inú osobu.
 • Cenu zájazdu je možné navýšiť len v prípade konkrétneho zvýšenia nákladov (napríklad cien pohonných hmôt) a pokiaľ je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a to najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu. Ak cenové zvýšenie prekročí 8% ceny zájazdu, môže zákazník od zmluvy odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, má zákazník v prípade zníženia príslušných nákladov právo na zľavu z ceny zájazdu.
 • Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia odstupného (storno poplatku) a získať späť všetky platby, ak došlo k výraznej zmene akéhokoľvek zásadného prvku zájazdu s výnimkou ceny. Ak cestovná kancelária pred začatím poskytovania zájazdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrátenie ceny zájazdu a prípadne na náhradu škody.
 • Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia odstupneho (storno poplatku) pred začatím zájazdu, ak v mieste určenia cesty alebo pobytu alebo jeho bezprostrednom okolí nastali nevyhnutné a mimoriadne okolnosti, ktoré majú významný dopad na poskytovanie zájazdu alebo na prepravu osôb do miesta určenia cesty alebo pobytu (napríklad ak sa vyskytnú v mieste určenia cesty alebo pobytu závažné bezpečnostné problémy, ktoré by mohli zájazd ovplyvniť).
 • Zákazník môže pred začatím poskytovania zájazdu od zmluvy odstúpiť, ak zaplatí primerané a odôvodniteľné odstupné (storno poplatok).
 • Ak nie je možné po začatí poskytovania zájazdu poskytnúť jeho podstatné prvky v súlade so zmluvou, musí byť zákazníkovi ponúknuté vhodné náhradné riešenie bez ďalších nákladov. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia odstupného (storno poplatku), ak nie sú služby poskytované v súlade so zmluvou, pričom táto skutočnosť podstatne ovplyvňuje plnenie služieb zahrnutých do zájazdu a cestovná kancelária neposkytla vhodné náhradné riešenie.
 • V prípade neposkytnutia alebo nesprávneho poskytnutia služieb cestovného ruchu zahrnutých do zájazdu má zákazník právo na zľavu z ceny zájazdu, náhradu škody alebo oboje.
 • Cestovná kancelária má povinnosť poskytnúť pomoc, ak sa zákazník ocitne v ťažkostiach.
 • Ak sa cestovná kancelária ocitne v úpadku, bude zákazníkovi vrátená zaplatená záloha alebo cena zájazdu vrátane ceny zaplatenej za poukaz na zájazd v prípade neuskutočnenia, alebo rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že k úpadku došlo po začatí poskytovania zájazdu. Ak sa cestovná kancelária ocitne v úpadku po začatí poskytovania zájazdu a je súčasťou zájazdu doprava, bude zaistená repatriácia zákazníka. Cestovná kancelária CK České kormidlo s.r.o. si zaistila ochranu pre prípad úpadku u subjektu Generali Poisťovňa a.s., so sídlom Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, tel. číslo 221091000, mail: [email protected]. Na tento subjekt sa zákazník môže obrátiť v prípade, že boli služby odopreté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/2302 je uskutočnená v českom právnom poriadku zákonom č. 159/1999 Sb.ČR, o niektorých podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu, v znení zákona č. 111/2018 SB.ČR, dostupnými na webových stránkach Ministerstva pre miestny rozvoj (http://www.mmr.cz); táto forma zverejnenia má informatívny charakter.