skip to Main Content

+421 948 736 022

Zákaznícka podpora

Ak budete volať kvôli vytvorenej objednávke, pripravte si prosím jej číslo (variabilný symbol). Požiadavky na nekonkrétne ubytovanie posielajte na [email protected]

Po–Št: 8.00–18.00
Pia: 8.00–17.00
So, Ne: Zatvorené

Zmluvné prepravné podmienky

Zmluvné prepravné podmienky spoločnosti Autokarem.cz s.r.o., IČ 255 27 215, so sídlom Brno, Okružní 783/39, PSČ 638 00 zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Brne v oddieli C, vložke 30369

 • Úvodné ustanovenia

I.1.1 Tieto zmluvné prepravné podmienky sú vydané obchodnou spoločnosťou Autokarem.cz (ďalej len dopravca) a vzťahujú sa na nepravidelnú hromadnú dopravu osôb a vecí, ktorú dopravca poskytuje v rámci svojej obchodnej činnosti. Rovnako sa tieto prepravné zmluvné podmienky vzťahujú i na poskytnutie dopravy prostredníctvom zmluvných partnerov dopravcu.

I.1.2 Tieto zmluvné prepravné podmienky sa vzťahujú na prepravu osôb (ďalej len cestujúcich) a vecí prepravovaných do miesta určenia (podľa ust. § 2550 zák.č. 89/2012 Sb. ČR) a na cestujúcich, ktorí v rámci uzatvorenej zmluvy o zájazde (§ 2522 odst.1 zák.č. 89/2012 Sb.) čerpajú dopravu,  ako jednu z objednaných služieb zmluvy o zájazde.

I.1.3 Zmluvné prepravné podmienky sú k nahliadnutiu v sídle dopravcu, v každom vozidle dopravcu a na internetových stránkach dopravcu http://www.autokarem.cz/.

 • Preprava cestujúcich

II.1. Práva a povinnosti cestujúceho

II.1.1. Uzatvorením zmluvy o zájazde alebo uzatvorením zmluvy o preprave osôb s dopravcom, cestujúci súhlasí s týmito zmluvnými prepravnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

II.1.2. Obsahom prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim je len preprava osôb a batožiny podľa týchto prepravných podmienok. Nadštandardné služby (najmä poskytnutie nápojov, drobného občerstvenia, premietanie filmov) sú poskytované nad rámec prepravnej zmluvy na základe možností dopravcu a ich neposkytnutím nevzniká cestujúcim žiadny nárok na zľavu z cestovného alebo odškodnenie.

II.1.3. Spoločnosť Autokarem.cz si vyhradzuje právo zaistiť prepravu cestujúcich taktiež autobusmi od zmluvných dopravcov, a to v prípade posilových spojov, preťažených termínov alebo v prípadoch technickej alebo inej odstávky autobusov.

II.1.4. Cestujúci je povinný dodržiavať platné právne predpisy, najmä potom dodržiavať pasové a colné predpisy krajiny, do ktorej cestuje alebo cez ktorú prechádza. Taktiež je cestujúci povinný podrobiť sa prípadným colným alebo iným obdobným úkonom, ktoré sa týkajú jeho alebo jeho batožiny. V prípade, že cestujúcemu správne orgány krajiny, cez ktorú alebo do ktorej cestuje, nedovolí pokračovať v ceste nemá tento cestujúci nárok na vrátenie cestovného. V prípade, že dopravcovi vznikne škoda v dôsledku správania cestujúceho, ktorým porušil právne predpisy krajiny, cez ktorú alebo do ktorej cestuje, je cestujúci povinný takto spôsobenú škodu dopravcovi zaplatiť.

II.1.5. Cestujúci je, pre účely kontroly uzatvorenia zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o zájazde, povinný sa pred začatím cesty preukázať patričným dokladom (platná zmluva o zájazde či obdobným dokladom vystaveným dopravcom alebo i jeho zmluvným partnerom za týmto účelom). Údaje uvedené na vyššie uvedenom cestovnom doklade musia súhlasiť s údajmi na príslušnom cestovnom doklade. Ak sa cestujúci nepreukáže dopravcovi platným cestovným dokladom, dopravca je oprávnený neprijať tohto cestujúceho k preprave a cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného.

II.1.6. Cestujúci je povinný sa pri prevzatí cestovného lístku či uzatvorení zmluvy o zájazde presvedčiť, či v nej uvedené údaje zodpovedajú uzatvorenej zmluve.Ak údaje uvedené v zmluve o zájazde alebo v zmluve o preprave osôb nezodpovedajú, je cestujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Na neskoršie reklamácie cestujúceho na nesúlad údajov uvedených v zmluve o preprave alebo v zmluve o zájazde nebude braný ohľad.

II.1.7. V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy o preprave je zákazník povinný zaplatiť storno poplatok za každú zúčastnenú osobu:

 • 15 % z ceny prepravy pri odstúpení od zmluvy o preprave 41 a viac dní pred začatím prepravy,
 • 30 % z ceny prepravy pri odstúpení od zmluvy o preprave medzi 40.–30. dňom vrátane,
 • 40 % z ceny prepravy pri odstúpení od zmluvy o preprave medzi 29.–20. dňom vrátane,
 • 70 % z ceny prepravy pri odstúpení od zmluvy o preprave medzi 19.–10. dňom vrátane,
 • 80 % z ceny prepravy pri odstúpení od zmluvy o preprave medzi 9.–5. dňom vrátane,
 • 100 % z ceny prepravy pri odstúpení od zmluvy o preprave v čase kratšom ako 4 dni vrátane.

II.1.8. Ak z príčin, ktoré sú na strane dopravcu, dôjde k omeškaniu spoja alebo nemôže byť začatá doprava dokončená, má cestujúci právo na prepravu, najbližším vhodným dopravným prostriedkom dopravcu, inak je dopravca povinný vrátiť cestujúcim cestovné.

II.1.9. Zvozové miesta – trasa po území ČR a SR nemusí vždy viesť najkratšou trasou a môže dôjsť i k predĺženiu času prepravy, a to i vzhľadom k dopravnej situácii a môže dochádzať k prestupom zo zvozových autobusov, mikrobusov a osobných áut. Pri nižšom počte účastníkov ako 8 osôb má dopravca Autokarem.cz, s.r.o. právo na zmenu nástupného miesta na čo najbližšie na trase autobusu (bez nároku na náhradu cestovného) alebo zmenu spôsobu zvozu iným dopravným prostriedkom (vlak, diaľkový autobus, Student Agency), kedy bude klientom preplatené cestovné po predložení cestovných lístkov. Ďalej klientov upozorňujeme, že v prípade, kedy majú klienti na jednej zmluve o zájazde viac nástupných miest (napríklad 2 z Brna a 2 z Prahy) nemusia byť po ceste umiestnený v rovnakom autobuse. Všetky miesta na trase do Brna, Prahy, Českým Budejovíc a Bratislavy sú zvozové (podľa typu zájazdu). Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu zvozového miesta v rámci daného mesta, ktoré je uvedené v cestovnej zmluve. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť i k tomu, že v rámci jednoho zájazdu bude nástupné a výstupné miesto rozdielne.

II.1.10. Časy a nástupné miesta sú orientačného charakteru a môže dôjsť k ich zmene. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu i v deň odjazdu.

II.1.11. Čas odjazdu zo zahraničia je vždy oznamovaný v deň odjazdu formou SMS na číslo uvedené v zmluve o zájazde či objednávke cestovného lístka a to v dopoludňajších alebo skorých popoludňajších hodinách. II.1.12 Maximálny čas čakania na oneskorencov je 15 minút.

II.1.13. Cestujúci môže vo vozidle obsadiť len jedno sedadlo. V prípade, že nie je výber sedadla daný už v zmluve o preprave osôb či v zmluve o zájazde, sedadlo prideľuje cestujúcemu šofér poprípade steward pri nástupe do dopravného prostriedku. Zasadací poriadok je pripravovaný tesne pred odjazdom a je v kompetencii prepravcu, i keď sa snažíme v rámci možností vyhovieť individuálnym požiadavkám s prihliadnutím k dátumu zakúpenia vášho zájazdu a vášho veku. Prepravca v záujme udržania priaznivej ceny dopravy využíva celú kapacitu autobusu, tzn. i posledný rad sedadiel a všetky sedadlá u stolíkov (i proti smeru jazdy). Na zvozové linky nie je zasadací poriadok zostavovaný. Zasadací poriadok platí vždy až v cieľovom autobuse, a to vrátane zakúpených miesteniek.

II.1.14. Cestujúci je povinný, ak je sedadlo opatrené bezpečnostným pásom, použiť tento bezpečnostný pás, a to po celú dobu jazdy. Nepripútanie sa bezpečnostným pásom je závažným porušením zmluvy o preprave osôb (resp. zmluvy o zájazde) a je dôvodom k vylúčeniu cestujúceho z dopravy.

II.1.15. Cestujúci do 12 rokov nesmú v priebehu jazdy obsadiť sedadlo umiestnené za šoférom alebo miesta pred čelným sklom dopravného prostriedku. Na skutočnosť, že cestujúci je mladší 12 rokov, je povinný šoféra upozorniť rodič alebo zákonný zástupca tejto osoby.

II.1.16. Ja zakázané nastupovať do dopravného prostriedku dopravcu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. Rovnako je zakázané, aby cestujúci v čase dopravy požíval alkoholické alebo iné omamné a psychotropné látky.

II.1.17. Cestujúci nesmie v priebehu prepravy za jazdy hovoriť so šoférom. Cestujúci sa nesmie v priebehu prepravy zdržovať v priestore určenom pre šoférov či posádku dopravného prostriedku. Cestujúci taktiež nemôžu stáť v priestore, ktorý by obmedzoval šoférovi bezpečný výhľad z vozidla. Cestujúci nesmie za jazdy otvárať dvere vozidla.

II.1.18. Vo všetkých dopravných prostriedkoch dopravcu je zakázané fajčiť.

II.1.19. Dopravca nezaisťuje asistenčné služby pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Žiadny z prepravných prostriedkov prepravcu nie je bezbariérový.

II.1.20. Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý i napriek výzve dopravcu alebo jeho zamestnancov nedodržuje tieto zmluvné prepravné podmienky, poškodzuje či znečisťuje vozidlo alebo iným svojim správaním ruší kľud v dopravnom prostriedku, poprípade svojim správaním ohrozuje alebo obťažuje ostatných cestujúcich, šoférov alebo zamestnancov dopravcu.

II.1.21. Dopravce je oprávnený vylúčiť cestujúceho z prepravy len na vhodných miestach, ako sú napríklad zastávky hromadnej dopravy.

 • Preprava batožiny

III.1.1. Príručná batožina. Cestujúci je oprávnený prepraviť vo vnútri dopravného prostriedku dopravcu jeden kus príručnej batožiny, ktoré je možné bezpečne umiestniť pod sedadlo cestujúceho alebo do skrine umiestnenej nad sedadlom cestujúceho. Príručná batožina nesmie mať väčšie rozmery ako 20 x 30 x 40 cm a hmotnosť do 5 kg. Takáto batožina nesmie tvarom alebo vlastnosťami ohrozovať bezpečnosť osôb prepravovaných v dopravnom prostriedku, nesmie poškodzovať majetok prepravcu či majetok prepravovaných osôb. O tom, ktorá batožina nespĺňa vyššie uvedené požiadavky bezpečnosti rozhoduje šofér autobusu. III.2.1. Batožina prepravovaná oddelene v batožinovom priestore. Cestujúci je oprávnený bezplatne prepravovať v batožinovom priestore batožinu, ktorej rozmery nepresahujú 30 x 40 x 100 cm, ktorej celková hmotnosť nepresahuje 25 kg. Takáto batožina nesmie svojim tvarom alebo vlastnosťami ohrozovať bezpečnosť osôb prepravovaných v dopravnom prostriedku, nesmie poškodzovať majetok prepravcu alebo majetok prepravovaných osôb. O tom, ktorá batožina nespĺňa vyššie uvedené požiadavky bezpečnosti rozhoduje šofér autobusu.

III.3.1. Iná batožina napr. druhý pár lyží alebo snowboard, batožina naviac, atp.

 • vopred objednaná a potvrdená CK – za poplatok 12 €/ každých 10 kg naviac
 • vopred neobjednaná nadlimitná batožina, zistené pri odjazde alebo v priebehu zájazdu bude prepravovaná len v prípade voľných úložných priestorov, a to za poplatok 24 €. V opačnom prípade nebude prepravovaná! Objednanie a potvrdenie nadlimitnej batožiny sa vykonáva len písomne prostredníctvom zmluvy o zájazde – v oddiele poznámky.

III.4.1. Batožina uvedená pod bodom III.1, III.2 a III.3.:

 • nesmie mať hodnotu väčšiu ako 800 €,
 • na batožinu o hodnote vyššej ako 320 € je cestujúci povinný upozorniť šoféram
 • nesmie obsahovať nebezpečné látky, nebezpečné chemikálie alebo horľaviny,
 • je zakázané v batožine prepravovať plynové bomby, strelivo, výbušniny alebo iné obdobné nebezpečné látky, ktoré by mohli poškodiť vozidlo alebo spôsobiť škodu na majetku, zdraviu či životoch osôb.

III.5.1. Každý cestujúci je povinný vhodným spôsobom (napr.visačkou) označiť svoju prepravovanú batožinu ukladanú do úložného priestoru. Toto označenie musí obsahovať meno, priezvisko a adresu cestujúceho, ďalej tu musí byť uvedená cieľová stanica cestujúceho a telefónny kontakt na cestujúceho, prípadne kontaktný e-mail.

III.6.1. Nie je dovolené v prepravovanej batožine, ktorá je uložená v batožinovom priestore, prepravovať cenné predmety, doklady, krehké predmety. V takom prípade dopravca nezodpovedá za zničenie, poškodenie alebo stratu týchto vecí.

III.7.1. Športové potreby, ako sú lyže, snowboardy alebo bicykle sú prepravované len v k tomu určených schránkach, napr. skiboxoch či prívesoch, pričom tieto športové potreby musia byť k preprave cestujúcim nálažito pripravené (lyže a snowboardy musia byť zabalené v k tomu určených prepravných vakoch).

III.8.1. Cestujúci nesmie prepravovať pri sebe ani v prepravovanej batožine omamné a psychotropné látky.

III.9.1. Prepravca neručí za veci, ktoré cestujúci v jeho dopravných prostriedkoch zabudne.

 • Škoda spôsobená na prepravovanej batožine

V prípade, ze dôjde k strate, odcudzeniu alebo poškodeniu batožiny, musí byť táto skutočnosť cestujúcim neodkladne oznámená šoférovi alebo poverenému zamestnancovi dopravcu, a to hneď po zistení tejto skutočnosti. Šofér alebo iný poverený pracovník je povinný cestujúcemu poškodenie, stratu alebo odcudzenie batožiny písomne potvrdiť.

 • Preprava zvierat

Preprava živých zvierat v dopravných prostriedkoch prepravcu je zakázaná. Rovnako je zakázaná preprava mŕtvych zvierat alebo ich častí tiel. V prípade, že cestujúci tento zákaz poruší, je dopravca oprávnený vylúčiť ho z prepravy. Tento prepravný poriadok je platný a účinný od 1.11.2018